Påbud fra Arbejdstilsynet

Din virksomhed kan få forskellige typer påbud fra Arbejdstilsynet, når din virksomhed ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Ens for alle påbud er dog, at du skal tage påtalen seriøst, forholde dig til indholdet og igangsætte tiltag, som løser problemet.

Påbud kan både være dyre og forstyrrende, og vi anbefaler derfor altid at være på forkant med arbejdsmiljøet, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Screening forud for tilsyn: Skal du have besøg af Arbejdstilsynet?

Screening forud for tilsyn er et tilbud om rådgivning og hjælp til at sætte arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads i system, inden Arbejdstilsynet dukker op. Besøg fra Arbejdstilsynet foregår i udgangspunktet altid uanmeldt, men ved et grundtilsyn vil din virksomhed minimum en måned før modtage digital post om, at den vil få besøg af Arbejdstilsynet, så du kan nå at forberede dig på besøget. På den måde kan du få overblik over virksomhedens arbejdsmiljø og få håndteret eventuelle mangler, før Arbejdstilsynet kommer på besøg. Med en screening forud for et tilsyn er din virksomhed klædt bedst muligt på til at modtage Arbejdstilsynet, når de møder op.

I en screening har vi særligt fokus på:
 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsmiljøorganisationen
 • Ulykker på arbejdspladsen
 • Lovpligtige uddannelser
 • Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Lovpligtige eftersyn

Hvilke påbud kan Arbejdstilsynet give?

Arbejdstilsynet kan give fem forskellige former for påbud eller tilbyde din virksomhed et såkaldt aftaleforløb. Nedenfor kan du læse mere om hvert enkelt påbud, og finde hjælp til de næste skridt samt få et overblik over, hvornår du risikerer at få et påbud, og ikke mindst hvordan du skal reagere, hvis din virksomhed har fået et.

Forbud fra Arbejdstilsynet

Har du fået et forbud, er det, fordi Arbejdstilsynet har set en situation med overhængende fare for en øjeblikkelig og betydelig skade. Du skal straks stoppe arbejdet, indtil problemet er løst, og arbejdet kan udføres forsvarligt.

Du kan f.eks. få et forbud, hvis du arbejder med en maskine, hvor der mangler afskærmning, og der er overhængende fare for øjeblikkelig og betydelig skade. Er der tale om en mere kompleks problemstilling – hvis maskinen f.eks. er sat forkert op, eller der slet ikke findes en afskærmning – får du formentlig også et kompetencepåbud.

Forbud udløser skærpet tilsyn

Virksomheder, der har fået et forbud, bliver udtaget til skærpet tilsyn. Et skærpet tilsyn gennemføres på det sted i virksomheden, hvor forbuddet blev givet, og har til formål at kontrollere, at du som virksomhed har sørget for, at faren ikke længere er til stede.

Det er dig som virksomhed, der betaler for Arbejdstilsynets genbesøg, når du er udtaget til skærpet tilsyn. Prisen reguleres jævnligt og lå i 2020 på 10.000 kroner.

Strakspåbud fra Arbejdstilsynet

Hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, kan din virksomhed få et strakspåbud. Ved strakspåbud skal du som virksomhed straks standse arbejdet og finde en løsning. Det er dog tilladt at finde en forsvarlig midlertidig løsning, indtil problemet kan løses permanent.

Din virksomhed kan få et strakspåbud, hvis der er betydelig fare i en konkret arbejdssituation, men faren ikke er overhængende, eller hvis formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis problemet ikke bliver løst med det samme, som f.eks. på en byggeplads. Du kan f.eks. få et strakspåbud, hvis der står en maskine med manglende afskærmning på værkstedet, og det fremgår, at den anvendes, men ikke er i brug ved tilsynet.

Påbud med frist fra Arbejdstilsynet

Har du fået et påbud med frist, har du lov til at fortsætte arbejdet. Der skal dog være fundet en permanent løsning, inden den frist, som Arbejdstilsynet fastsætter, udløber.

Du kan f.eks. få et påbud med frist, hvis du har udfordringer med støv. Bliver du udsat for støv gennem mange år, risikerer du at udvikle en erhvervsbetinget sygdom som f.eks. kræft, men det er ikke en overhængende fare, du risikerer at komme til skade ved nu og her, og derfor må du fortsætte arbejdet, indtil du har fundet en permanent løsning.

Undersøgelsespåbud (§21-påbud)

Når Arbejdstilsynet giver et undersøgelsespåbud, er det enten, fordi der er en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige, eller fordi der foregår en generel undersøgelse eller løbende kontrol i f.eks. en specifik branche.

Virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige. Omfatter påbuddet det psykiske arbejdsmiljø eller muligheder for at erstatte stoffer og materiale, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver som Human House, og det vil derfor samtidig udløse et kompetencepåbud.

Når Arbejdstilsynet modtager tilbagemeldingen på undersøgelsespåbuddet, vil de afgøre, om der er grundlag for et egentligt påbud eller ej.

Kompetencepåbud fra Arbejdstilsynet

Et kompetencepåbud kan gives, når din virksomhed får fem eller flere påbud eller får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem inden for områderne kemi og biologi (stoffer og materiale), psykisk arbejdsmiljø (psykosocialt), ergonomi, fysisk arbejdsmiljø samt udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed inden for bygge- og anlægsbranchen.

Din virksomhed kan få et kompetencepåbud i disse fire tilfælde

 • Hvis din virksomhed ved ét tilsyn får fem eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i samme produktionsenhed.
 • Hvis din virksomhed får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.
 • Hvis din virksomhed får et undersøgelsespåbud inden for psykisk arbejdsmiljø eller i forhold til substitution af stoffer og materialer.
 • Hvis du som bygherre får et påbud om manglende eller væsentlige mangler i din plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Sådan løser du et kompetencepåbud

 • Du kan søge om at få godkendt virksomhedens egen viden og kompetencer, så I fremadrettet undgår at stå i den samme situation.
 • Har du en intern autoriseret arbejdsmiljørådgiver i virksomheden, er det tilladt at bruge denne.
 • Du kan konsultere en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der er godkendt inden for det område, du har fået et påbud på.
  Human House er autoriseret inden for alle områder. Du skal altid bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved undersøgelsespåbud inden for psykisk arbejdsmiljø eller ved substitution af stoffer og materiale.

Aftaleforløb

Aftaleforløb er et tilbud, som Arbejdstilsynet kan tilbyde din virksomhed, hvis der er mistanke om komplekse arbejdsmiljøproblemer, eller hvis der på et tilsyn er konstateret, at din virksomhed har et arbejdsmiljøproblem, og det vurderes, at problemet også kan være andre steder i virksomheden. Tager du imod aftaleforløbet, får du ikke et påbud på det konkrete arbejdsmiljøproblem, hvis du løser det inden for den aftalte frist. Det er helt frivilligt, om du siger ja til et aftaleforløb, eller om du hellere vil tage imod et påbud. Et aftaleforløb tilbydes ikke ved et strakspåbud eller forbud.

Aftaleforløb kan blive tilbudt i to situationer

Aftale om konkrete arbejdsmiljøproblemer flere steder i virksomheden:

Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet også kan være andre steder i virksomheden, kan du blive tilbudt et aftaleforløb. Siger du ja tak, forpligter du dig ikke kun til at løse problemet der, hvor det er konstateret, men også andre steder i virksomheden. Til gengæld kan du få sparring fra Arbejdstilsynet. Hvis problemet ikke er løst, når aftalen udløber, får du påbuddet.

Aftale ved mistanke om et komplekst problem

Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse, kan du blive tilbudt et aftaleforløb. Aftalen går her ud på, at virksomheden med sparring fra Arbejdstilsynet skal løse den problemstilling, der er mistanke om. Denne form for aftaleforløb er især relevant, når det kommer til problemstillinger inden for psykisk arbejdsmiljø. Hvis problemet ikke er løst, når aftalen udløber, får du påbuddet.

Kontakt