Update

Arbejdsmiljøkonference med nye perspektiver | 1 dag

På den årlige arbejdsmiljøkonference Update bliver du opdateret med den nyeste viden, lovgivning og tendenser på arbejdsmiljøområdet.

Human House og DA Arbejdsmiljøuddannelse byder indenfor til en spændende temadag om arbejdsmiljø, hvor vores erfarne undervisere sørger for, at du går hjem med ny viden og konkrete værktøjer, som du kan tage i brug med det samme.

Du har mulighed for at deltage på Update i enten Glostrup eller Billund:

 • Glostrup | 2. september 2024
 • Billund | 23. september 2024

Som deltager på Update kan du se frem til:

 • 16 aktuelle workshops, der dækker hele arbejdsmiljøpaletten
 • 2 spændende plenumoplæg
 • Rig mulighed for at netværke med andre arbejdsmiljørepræsentanter
Mennesker taler sammen til arbejdsmiljøkonferencen Update

Vælg Update som din supplerende uddannelse

I løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal din arbejdsgiver tilbyde dig to hele dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I resten af din valgperiode skal du tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse hvert år.

Du har mulighed for at deltage på årets Update og lade konferencen udgøre en dag af din supplerende uddannelse.

Vælg dine workshops til Update24

Vi starter og slutter dagen med et fælles oplæg, men du vælger selv, hvilke workshops, du vil deltage i – én om formiddagen og én om eftermiddagen.

Alle workshops består af en blanding af oplæg og deltagerinvolvering via refleksion, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper. Workshops fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Vælg dine workshops, når du tilmelder dig Update24 her.

Formiddag

Workshop 1: Psykologisk tryghed

Et arbejdsmiljø, hvor der hersker psykologisk tryghed, er kendetegnet ved, at alle kan sige sin mening, tør byde ind med nye idéer, give udtryk for bekymring og være sårbar, når det er svært.

Det psykologisk trygge team er karakteriseret ved tillid og gensidig respekt, og her er man i fællesskab villig til at gå en ekstra mil, når virksomheden har brug for det. Det psykologisk trygge team er langt bedre rustet til at håndtere mange af de udfordringer, der ellers vil lede til stress og et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

På workshoppen bliver du introduceret til at arbejde med psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Workshop 2: Hvordan bliver arbejdsmiljøorganisationen synlig?

En synlig arbejdsmiljøorganisation (AMO) er for mange et fælles mål, som de fleste virksomheder kæmper for at opnå. En synlig AMO kræver nemlig aktiv deltagelse fra alle niveauer af organisationen, integration af arbejdsmiljøet i virksomhedskulturen samt tydelig kommunikation om arbejdsmiljøarbejdet som en central del af virksomhedens mission. Det er også afgørende at skabe et inkluderende miljø, hvor den enkelte medarbejder bliver hørt.

Workshoppen giver dig redskaber til målrettet kommunikation, materialer og kampagner om AMO’s arbejde samt strategier til at inddrage kolleger og ledere, der ikke er en del af AMO.

Workshop 3: Bedre trivsel med EQ – emotionel intelligens

Emotionel intelligens – hvad har det med trivsel at gøre? Og hvordan kan vi bruge vores viden om EQ til at sikre bedre trivsel på arbejdspladsen?

På workshoppen ser vi nærmere på, hvordan I styrker evnen til at forstå, udtrykke og håndtere egne følelser såvel som at forstå og reagere på andres følelser.

Vi kommer ind på forskellige færdigheder og teknikker, der forbedrer den emotionelle intelligens herunder selvbevidsthed, selvregulering, empati og sociale færdigheder. Gennem diskussion, refleksion og øvelser sætter vi fokus på, hvordan I anvender disse færdigheder i AMO for at opnå større trivsel på arbejdspladsen.

Workshop 4: Arbejdsmiljø ind i linjeledelsen

Linjeledelsens engagement er afgørende for et sundt arbejdsmiljø – særligt for dem, der ikke er en del af AMO. Virksomheder, der formår at aktivere og involvere hele linjeledelsen, har bedre fokus på arbejdsmiljøet og forebygger belastninger mere effektivt. Det øgede fokus er med til at sende et stærkt signal om virksomhedens engagement i arbejdsmiljøarbejdet, hvilket også smitter af på medarbejderne og øger deres risikobevidsthed.

På workshoppen får du redskaber til at aktivere linjeledelsen proaktivt i arbejdsmiljøarbejdet, så de kan identificere og løse risici og udfordringer mere proaktivt.

Workshop 5: Fra referat til fulde huse

Møde efter møde, referat efter referat og kollegerne går stadig rundt og siger, at de aldrig har hørt om xxx …

Hjælp! Nu skal det være slut! Få mere opbakning til det gode arbejdsmiljø med få enkle værktøjer, et stærkt samarbejde og god energi.

På workshoppen lærer du, hvordan du får de vigtigste budskaber ud til dine kolleger mellem møderne og skaber større opbakning til din dagsorden. Med få enkle værktøjer bliver du bedre til at få de gode møder omsat til god kommunikation. Så kan dine kolleger bedre følge med i, hvad I arbejder med i AMO’en, og de kan bedre bakke op om indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.

Workshop 6: Arbejdspladsens sundhed – psykisk og fysisk

Der er stort fokus på mental og fysisk sundhed i samfundet, og desværre tyder alt på, at det går den forkerte vej med danskernes sundhed. Arbejdsmiljøet har betydning for de ansattes psykiske og fysiske sundhed, men det kan være en udfordring at få identificeret de væsentligste risici på arbejdspladsen.

På workshoppen får du viden om de væsentligste udfordringer inden for det psykiske og fysiske område på arbejdspladsen, og du bliver præsenteret for værktøjer og metoder til kortlægning og gennemførsel af indsatser med dokumenteret effekt i forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning.

Workshop 7: Hjernepauser – hvorfor nu det?

At holde hjernepauser er forebyggende og vigtigt for at kunne præstere og være i balance.

En hjernepause er en kort aktivitet eller pause på typisk 1-5 minutter, som deaktiverer den forreste del af hjernen, tænkehjernen. Det er den, vi bruger, når vi bearbejder og koncentrerer os om fagligt indhold. Det siges, at voksnes hjerner ikke kan koncentrere sig mere end 20-30 og højst 45 minutter ad gangen. En hjernepause hjælper os tilbage på sporet, når tankerne har flyttet sig til alt muligt andet. Hjernepauser øger kreativiteten, giver arbejdslyst og forebygger stress.

Kom med på workshoppen, giv din hjerne en velfortjent pause, og få inspiration til forskellige former for hjernepauser.

Workshop 8: Stress – forebyggelse og håndtering

Stress er en stor udfordring i Danmark, og noget alle virksomheder kender til. Mange arbejdspladser reagerer reaktivt på stress og handler først, når en eller flere medarbejdere sygemeldes.

Årsager til stress kan være mange, og derfor er det vigtigt at få klarlagt den konkrete årsag og iværksætte passende handlingsplaner. Flere og flere virksomheder tager en forebyggende tilgang til stress til gavn for både medarbejdere og virksomhed.

Workshoppen præsenterer dig for den nyeste viden og giver dig redskaber til forebyggelse af stress, samt hvordan I som virksomhed håndterer stressramte kolleger.

Eftermiddag

Workshop 9: AT på tilsyn

Hvad sker der, når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn? Hvad spørger de om, hvad kigger de på, og hvilke forskellige reaktioner kommer de med efter tilsynet?

På workshoppen gennemgår vi, hvad der sker under og efter et tilsyn. Vi tager udgangspunkt i praktiske eksempler fra hverdagen, og vi ser nærmere på baggrunden for reaktionerne bl.a. i forhold til lovgivningen. Vi kommer også ind på, hvornår en reaktion kan udløse en bødestraf, og hvad I som virksomhed skal være opmærksomme på.

Der vil være øvelser og diskussioner, og vi inddrager jeres erfaringer fra AT-tilsyn undervejs i workshoppen.

Workshop 10: Når håret er blevet gråt – tilknytning af seniorer til arbejdspladsen

Seniorers tilknytning til arbejdspladsen er afgørende for virksomhedens kontinuitet og vidensoverførsel. Et godt arbejdsmiljø, viser al forskning, er det vigtigste parameter for at sikre en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Som virksomhed – med ledelsen i front – kan man skabe rammer for seniorerne, der sikrer fokus på deres arbejdsmiljø gennem deres arbejdsopgaver.

På workshoppen bliver du præsenteret for eksempler på seniorpolitikker, der fremmer trivsel og arbejdsglæde hos seniorerne til glæde for hele virksomheden. Med afsæt i de politikker, du er blevet præsenteret for kombineret med viden om din egen virksomhed, vil du arbejde med udarbejdelse af en seniorpolitik.

Workshop 11: Hold på dine medarbejdere med fysiologisk tryghed – et fælles sprog for stresshåndtering

Psykologisk tryghed hører vi en del om for tiden, og nu går vi skridtet videre og ser på fysiologisk tryghed – hvordan kroppens fysiologiske balance kan være nøglen til at forebygge stress og øge trivslen på arbejdspladsen.

På workshoppen får du viden om konkrete og kropslige redskaber og inspiration til at integrere fysiologisk balance i hverdagen. Med udgangspunkt i en velkendt talemåde – ” Det, vi vander, vokser” – sætter vi fokus på de ressourcer hos den enkelte og i fællesskabet, der bidrager til at forebygge stress og skabe et stærkt og trygt arbejdsmiljø. Du får ny viden og inspiration til at fremme trivsel og positive forandringer gennem den fysiologiske tryghed.

Workshop 12: Ændring af vaner til fordel for arbejdsmiljøet – hvordan gør vi det?

Vaner spiller en vigtig rolle på arbejdspladsen – også for arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt at forstå mekanismerne bag vanedannelse. At identificere disse mekanismer og tage de nødvendige skridt til at forbedre dem er afgørende for et sundt arbejdsmiljø.

På workshoppen får du redskaber til at identificere årsager og baggrunde for eksisterende vaner. Det gør det lettere at igangsætte og målrette ændringsprocesser, så nye vaner implementeres hurtigere og mere effektivt til fordel for arbejdsmiljøet.

Workshop 13: Styrk arbejdsmiljøet på den tværkulturelle arbejdsplads

”Behandl andre, som du selv vil behandles”. Denne gyldne regel ligger dybt i de fleste, for hvem vil ikke gerne behandles med respekt og mødes med venlighed? Problemet er bare, at hvad vi opfatter som respektfuldt og venligt kan variere temmelig meget på tværs af kulturer.

På workshoppen ser vi med udgangspunkt i Signe Øroms forskning på de kulturelle forskelle, der oftest leder til misforståelser, når flere kulturer mødes og skal arbejde sammen. Vi tager udgangspunkt i den viden, der ligger til grund for begrebet ’kulturel intelligens’ – en bonus, der bidrager til et godt arbejdsmiljø på den tværkulturelle arbejdsplads.

Workshop 14: Håndtering af konflikter – hvordan?

Uenigheder og konflikter er uundgåelige, når vi går på arbejde, men hvordan sikrer vi at håndtere dem effektivt og konstruktivt, så der skabes udvikling og læring fremfor problemfyldte samarbejder og dårlig trivsel? Det kan du blive klogere på i denne workshop, hvor du lærer, hvordan du effektivt og konstruktivt håndterer konflikter på din arbejdsplads.

Du præsenteres for, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter en konflikt med henblik på at opnå et højere forebyggelsesniveau, ligesom du lærer at håndtere situationer, hvor konflikter er opstået.

Workshop 15: Tal og træng igennem

Hører dine kolleger efter, når du taler? Smitter du dem med din begejstring, eller keder de sig halvt ihjel?

Med få enkle virkemidler kan du blive langt bedre til at trænge igennem med budskaberne, når du taler med dine kolleger eller din leder.

Få tips, tricks og fede fiduser til det gode oplæg, og lær, hvordan du skruer en ordentlig præsentation af din idé sammen.

På workshoppen får du konkrete værktøjer til, hvad du skal sige, og hvordan du får din tilhører overbevist – og så får du mulighed for at prøve det af i praksis.

Workshop 16: Vision Zero – en letforståelig og proaktiv arbejdsmiljøstrategi

På workshoppen får du viden om, hvordan Vision Zero kan bruges til at opbygge en arbejdsmiljøstrategi.

Workshoppen tager udgangspunkt i virksomhedserfaringer og præsenterer de 7 grundprincipper på en let og forståelig måde:

 1. Tag lederskab – udvis engagement
 2. Identificér farer – kontrollér risici
 3. Definér målsætninger – udvikl programmer og procedurer
 4. Skab et sikkert og sundt system, der understøtter et velorganiseret arbejde
 5. Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser
 6. Opgradér kvalifikationer, og sørg for kontinuerlig kompetenceudvikling
 7. Investér i mennesker, og motivér gennem aktiv deltagelse og involvering.

Praktiske oplysninger om Update24

2. september 2024 | Glostrup Park Hotel
23. september 2024 | Hotel Legoland, Billund

Prisen for deltagelse på Update er 2.195 kr. ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.

Deltagelse på Update svarer til 1 dags supplerende uddannelse.

Konferencen er med fuld forplejning.

Abonnementsrabat er ikke mulig, men som abonnent kan du sende en medarbejder gratis på Update hvert år.

Kontakt