Industriventilation

Effektiv og velfungerende ventilation er helt afgørende, når du skal sikre ansatte og andre mod at blive udsat for farlige eller sundhedsskadelige stoffer og materialer fra maskiner og processer.

Stoffer og materialer kan være brand- og eksplosionsfarlige. De kan være giftige og sundhedsskadelige, eller de kan ’blot’ være generende og påvirke kvaliteten af indeklimaet på arbejdspladsen negativt.

Velfungerende ventilation er ikke kun vigtig for de mennesker, der færdes på arbejdspladsen, du sikrer også din egen produktion og produkter mod kontaminering. Du forlænger levetiden for maskiner og elektrisk materiel og reducerer samtidig omkostninger til bl.a. rengøring, service og vedligeholdelse, når ventilationen på arbejdspladsen er effektiv og velfungerende.

 

Er der noget i luften på din virksomhed?

Der er mange væsentlige faktorer at tage hensyn til, når du skal finde frem til det rette ventilationsprincip for din virksomhed; der skal blandt meget andet tages højde for både bygningernes fysiske forhold og opvarmningsmetode. I Human House rådgiver vi alle brancher, hvor gasser, dampe, tåger, røg og støv kan opstå ved arbejdsprocesserne fra brandfarlige, eksplosive, kræftfremkaldende og giftige stoffer og materialer.

Vi rådgiver ud fra gældende regler for industriventilation (også kaldet procesventilation), som imødekommer Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger samt bygningsreglement, miljøregler, normer og standarder. Vi  står også klar med autoriseret rådgivning, hvis din virksomhed har fået et påbud om forhold vedrørende ventilation fra Arbejdstilsynet.

Vi laver vurderinger og målinger af ventilationsanlæggets effektivitet i forhold til kontrol, drift og vedligeholdelse, og om brugsanvisninger lever op til forventninger som anvist i regler, normer og standarder. Vi arbejder herunder både med ATEX og maskindirektiver og med direktiver for anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler.

Kontakt os, når du for eksempel …

  • Har haft eller får besøg af Arbejdstilsynet, dit forsikringsselskab, miljømyndighederne eller lignende og efterfølgende har brug for autoriseret rådgivning
  • Har behov for vurderinger af dit eksisterende anlægs effektivitet og egnethed i forhold til de stoffer og materialer, der anvendes
  • Står over for om- eller tilbygninger eller har brug for nyt anlæg
  • Har fejludført, ineffektiv eller helt manglende industriventilation
  • Har fejludført, delvist eller helt manglende anlægsdokumentation, service eller vedligeholdelse.

Når du har brug for kvalificeret rådgivning fra start til slut

Vi hjælper dig med behovsanalyse i forhold til eksisterende eller nye anlæg, og vi giver ekspertvurderinger og forslag til forbedringer.

Skal I bygge om eller etablere nye anlæg, bistår vi med rådgivning før og under projekt- og byggefasen i forhold til eksempelvis kravsspecifikationer, vurdering af tilbud. Vi hjælper jer på den anden side med f.eks. afleveringskontrol og -dokumentation af anlægget, brugsanvisninger og faktisk, fysisk opstillingskontrol.

Kontakt

Flere nyheder