Forretningsbetingelser

Hos Human House er ambitionen altid at skabe løsninger, som imødekommer vores kunders behov. For lettere at kunne implementere løsningerne i samarbejde med kunden, har vi herunder listet vores generelle forretningsbetingelser.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Forretningsbetingelserne udgør vores standard, og skulle du have ønsker til ændringer, vil sådanne skulle vurderes kommercielt og juridisk af vores rådgivere. Denne vurdering udføres efter regning til gældende timetakster.

1.0 Anvendelse

1.1 Vilkårene er gældende for alle hos Human House rekvirerede opgaver herunder analyser, rådgivning, undervisning og undersøgelser. Nedenstående forretningsbetingelser er gældende i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale imellem rekvirenten og Human House.

2.0 Rettigheder

2.1 Rekvirenten har de nødvendige rettigheder til at benytte det konkrete materiale, som udarbejdes ved en opgave, men Human House har og behol­der ophavs- og andre immaterielle rettigheder.

2.2 Udleveret kursusmateriale o.l. må ikke mangfoldiggøres af rekvirenten.

3.0 Fortrolighed

3.1 Human House udviser fortrolighed i forhold til oplysninger og resultater i forbindelse med opgave­løsninger og indgåede aftaler. Human Houses konsulenter er endvidere underlagt tavshedspligt i henhold til lovgivning.

4.0 Tilbud

4.1 Alle afgivne tilbud skal forstås som frit blivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen.

5.0 Priser

5.1 Alle priser er eksklusiv moms og afgifter.

5.2 Aften-/weekendtillæg: Der tillægges 50 % på timepriser ved arbejde udført mellem kl.18 og kl. 7 på hverdage, og tilsvarende tillægges 100 % mellem kl. 18 aftenen før en weekend-/helligdag og kl. 7 morgenen efter en weekend-/helligdag.

5.3 Priser reguleres én gang årligt den 1. januar.

5.4 Prisen forudsætter, at rekvirenten lever op til de forpligtelser, som tilbuddet forudsætter.

6.0 Betaling

6.1 Afmeldes en opgave indtil 2 uger før den aftalte igangsættelse, betales 50 % af den aftalte pris. Herefter betales fuld pris.

6.2 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde, såfremt der ikke er truffet anden aftale.

6.3 Regningsarbejde faktureres månedligt efter forbrug.

6.4 Er der aftalt en fast pris på opgaven, betales 50 % af opgaveprisen før igangsættelse og det resterende beløb ved opgavens afslutning. Ved en fastpris-opgave, hvor prisen overstiger kr. 100.000,-, opdeles betalingen i lige store månedlige rater efter den planlagte projekttid, hvor den første rate betales ved opgaveaftaleindgåelse, og den sidste rate betales ved opgavens afslutning.

6.5 Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturaudstedelse.

6.6 Er betaling ikke modtaget rettidigt, beregnes morarenter.

7.0 Ansvar

7.1 Human House er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning dog med de begrænsninger, som følger af punkterne 7.2-7.4.

7.2 Human House er kun ansvarlig for rekvirentens direkte skade. Human House hæfter så­ledes aldrig for driftstab, avancetab eller anden indi­rekte skade.

7.3 Human House er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten.

7.4 Human Houses økonomiske ansvar kan ikke overstige honoraret på den enkelte opgave, som Human House udfører for rekvirenten. Human House har tegnet en forsikring for vores professionelle ansvar – herunder rådgivningsansvar – med en maksimal erstatningsgrænse på kr. 5.000.000.

8.0 Underleverandører

8.1 Human House kan ikke udskifte konsulenter på en opgave uden forudgående accept fra rekvirenten.

8.2 Human House er berettiget til helt eller delvist at lade datterselskaber eller søsterselskaber eller en tredjepart udføre opgaven på Human Houses ansvar.

9.0 Tvist

9.1 Tvistigheder afgøres i henhold til dansk ret ved Human Houses hjemting.

Kontakt os

Niels_Dennig_Stenz

Jannick Ajslev

Driftsdirektør

20 18 36 47
ja@humanhouse.com

 

Har du spørgsmål vedr. vores forretningsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os.