Almindelige forretningsbetingelser

I Human House er det vigtigt for os at skabe løsninger, som vores kunder er glade for, og som giver værdi i hverdagen. Derfor har vi udarbejdet en række forretningsbetingelser, som gør det lettere at implementere løsningerne i samarbejde med vores kunder. I Human House tror vi nemlig på ordentlighed, forebyggelse og forretningsforståelse.

Hvis du ønsker at afbestille eller udsætte en opgave, kan dette gøres uden omkostninger eller gebyrer helt frem til 6 uger før aftalt opgavestart.

Har du spørgsmål til vores almindelige forretningsbetingelser, er du altid velkommen til at henvende dig til os. De almindelige forretningsbetingelser udgør vores standard, og skulle du anmode om ændringer, vurderes ændringer kommercielt og juridisk af vores rådgivere. Denne vurdering udføres efter regning til gældende timetakster.

Human Houses forretningsbetingelser

Hent vores almindelige forretningsbetingelser som PDF ved at klikke på knappen, eller læs den herunder.

Indgår personoplysninger i opgaven, gælder databehandleraftalen.

Almindelige forretningsbetingelser
for Human House A/S

1.0 Anvendelse

1.1 Disse vilkår er gældende for alle opgaver rekvireret hos Human House A/S, som benævnes ’HH’ herefter.

1.2 Nedenstående forretningsbetingelser dækker alle typer opgaver, herunder analyser, rådgivning, undervisning og undersøgelser, og er gældende i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale imellem rekvirenten og HH.

2.0 Rettigheder

2.1 Rekvirenten har de nødvendige rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, som udarbejdes ved en opgave, men HH har og beholder ophavs- og andre immaterielle rettigheder.

2.2 Knowhow, som HH erhverver i forbindelse med opgavens løsning, kan af HH frit benyttes efter opgavens afslutning.

3.0 Fortrolighed

3.1 HH udviser fortrolighed i forhold til oplysninger og resultater i forbindelse med opgaveløsninger og indgåede aftaler. HHs medarbejdere er endvidere underlagt tavshedspligt i henhold til lovgivning. Behandles personlige oplysninger, gælder databehandleraftale på www.humanhouse.com/da/om/gdpr.

3.2 HH er pligtig til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder m.v. i det omfang det følger af lovgivning.

3.3 Når HH påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at HH kan henvende sig til tredjeparten og til andre relevante instanser for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

4.0 Offentliggørelse m.m.

4.1 HHs rapporter må kun offentliggøres i deres helhed.

4.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til HH eller HHs medarbejdere i reklame- og markedsføringsøjemed, med mindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra HH.

4.3 Udleveret kursusmateriale o.l. må ikke mangfoldiggøres.

5.0 Tilbud

5.1 Alle afgivne tilbud skal forstås som frit blivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen.

6.0 Priser

6.1 Alle priser er ekskl. moms og afgifter. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger og øvrige omkostninger.

6.2 Aften-/weekendtillæg: Der tillægges 50% på priser ved arbejde udført ml. kl. 18 og 22 på hverdage, og tilsvarende tillægges 100% ml. kl. 22 og 07 på hverdage samt ved arbejde på weekend-/helligdag.

6.3 Priser reguleres én gang årligt den 1. januar.

6.4 Prisen forudsætter, at rekvirenten lever op til de forpligtelser, som tilbuddet forudsætter.

7.0 Autorisation og akkreditering

7.1 HH er autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor alle rådgivningsområder.

7.2 Medmindre andet aftales benytter HH akkrediteret laboratorium til analyser.

8.0 Betaling

8.1 Rekvirenten er pligtig at betale for HHs arbejde uafhængigt af, om forventede resultater opnås.

8.2 Udsætter eller afmelder rekvirenten en opgave 2-6 uger før aftalt igangsættelse betales 50% af den aftalte pris, og ved mindre end 2 uger til opgavestart betales fuld pris. Såfremt rekvirenten pga. udsættelse ifalder en sådan betaling, tilbydes dog 25% rabat på den udsatte del af opgaven ved samtidig genbestilling til levering indenfor 3 måneder.

8.3 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde, såfremt der ikke er truffet anden aftale.

8.4 Regningsarbejde faktureres månedligt efter forbrug.

8.5 Er der aftalt en fast pris på opgaven betales 50% af opgaveprisen før igangsættelse og det resterende beløb ved opgavens afslutning. Ved en fastpris opgave, hvor prisen overstiger kr. 100.000,- opdeles betalingen i lige store månedlige rater, efter den planlagte projekttid, hvor den første rate betales ved opgaveaftaleindgåelse og den sidste rate betales ved opgavens afslutning.

8.6 Betalingsbetingelser er 14 dage fra faktura udstedelse.

8.7 Er betaling ikke modtaget rettidigt, beregnes morarenter.

8.8 Rekvirenten hæfter i alle tilfælde for fakturering til tredjepart. Eventuelle tvistigheder mellem rekvirent og dennes klient er HH uvedkommende.

8.9 Der kan ikke ske modregning i HHs tilgodehavender.

9.0 Ansvar

9.1 HH er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger som følger af punkterne 9.2-9.4.

9.2 HH er kun ansvarlig for rekvirentens direkte skade. HH hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller anden indirekte skade.

9.3 HH er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten.

9.4 HHs økonomiske ansvar kan ikke overstige honoraret på den enkelte opgave som HH udfører for rekvirenten. HH har tegnet en forsikring for vores professionelle ansvar – herunder rådgivningsansvar – med en maksimal erstatningsgrænse på 5.000.000 kr.

10.0 Underentreprenører

10.1 HH er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaven på HHs ansvar.

11.0 Tvistigheder

11.1 Tvistigheder kan alene afgøres i henhold til dansk ret ved HHs hjemting, med mindre HH måtte bestemme andet.

Kontakt