Høreundersøgelser

Når du udsættes for støj i fritiden eller på arbejdet, har du naturligt en højere risiko for kronisk hørenedsættelse eller støjskader. Det kan besværliggøre sociale aktiviteter og dagligdagens gøremål og generelt forringe livskvaliteten. Men en hørenedsættelse kan i nogle tilfælde også have negativ indflydelse på muligheden for at udføre dit arbejde produktivt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er derfor vigtigt, at du får en høreundersøgelse, hvis du er udsat for støj.

Lær din din hørelse bedre at kende: Få en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse

Til en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse får du udarbejdet et audiogram over din hørelse. Din hørelse testes fra 20 dB på begge ører, og audiogrammet viser, om der er sket en hørenedsættelse og/eller støjskade. Undersøgelsen foretages af en sundhedskonsulent under læges ansvar og supervision, jf. gældende lovgivning.

Inden undersøgelsen besvarer du et spørgeskema om hørerelaterede helbredsoplysninger. Til undersøgelsen screener vi din hørelse (audiometri), og hvis der er behov for det, kigger vi i øregangene (otoskopi). Selve undersøgelsen varer 15 minutter, og du bliver straks informeret om resultaterne, der danner baggrund for råd og vejledning til fremtidig forebyggelse.

Hvis vi kan se tegn på en arbejdsrelateret støjskade, anbefaler vi, at du får foretaget en lægelig vurdering af audiogrammet. Det står din virksomhed frit for, om du selv skal tage ansvar for at etablere et eventuelt videre forløb med en ØNH-læge, eller om vi skal stille vores tilknyttede arbejdsmedicinske læge til rådighed mod et tillæg. I begge tilfælde vurderer lægen, om der er belæg for at anmelde støjskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Din arbejdsplads får altid en kort, samlet tilbagemelding på din høreundersøgelse og eventuelle opmærksomhedspunkter. Gennemfører flere end 20 personer en undersøgelse, er det desuden muligt at få udarbejdet en udvidet rapport, der giver større indsigt i medarbejdernes hørelse, brug af værnemidler og lignende.

Hvornår skal jeg have en høreundersøgelse?

Hvis du i dit arbejde eksponeres for støj over 80 dB eller spidsbelastninger over 135 dB, skal du tilbydes en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt