Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø har gennem de senere år fået stor opmærksomhed – og med god grund. Et godt psykisk arbejdsmiljø er nemlig drivkraften, der får virksomhedens medarbejdere til at spille sammen som et hold. Men et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver en aktiv stillingtagen at skabe et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø med gode og sunde arbejdsvilkår. Et godt psykisk arbejdsmiljø sikrer medarbejderens positive mentale sundhed og evne til at arbejde produktivt og kreativt med fokus på aktivt at forebygge et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan skabes gennem systematik

Det fysiske og det psykiske helbred bliver påvirket af både de psykologiske risikofaktorer på arbejdspladsen (f.eks. indhold i arbejdet og arbejdsopgaver, højt arbejdspres og -tempo, overarbejde, mangel på kontrol, rolleforvirring, uklare krav, rollekonflikter, ufleksible arbejdstider mm.) og de interpersonelle forhold på arbejdspladsen (f.eks. konflikter, chikane, mobning). Det fysiske arbejdsmiljø kan også direkte påvirke vores mentale sundhed og trivsel. Ingen medarbejdere har lyst til at arbejde på larmende og beskidte arbejdspladser med dårligt arbejdsudstyr.

Det er muligt at håndtere de risici, der kommer psykologiske belastninger lige som alle andre typer af risici. Et sundt psykisk arbejdsmiljø i form af den rette mængde social støtte fra ledere og kolleger og den rette grad af autonomi og mulighed for udvikling bidrager positivt til både sundhed og mental trivsel.

Nedbryd de organisatoriske siloer og barrierer

I mange organisationer er HR ansvarlig for at understøtte udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø, mens arbejdsmiljørepræsentanter typisk har fokus på at supportere sundhed og sikkerhed. HR har ofte stor erfaring med at hjælpe medarbejdere, men har typisk mindre erfaring med systematisk at arbejde med et sikkert og sundt fysisk arbejdsmiljø. Modsat gælder det, at arbejdsmiljørepræsentanterne har mindre erfaring med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Ved at nedbryde barriererne af de organisatoriske siloer og samle sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljøarbejde i én samlet strategi, er det muligt at skabe større effektivitet og synergi på arbejdspladsen.

Psykisk arbejdsmiljø handler om balance

Psykisk arbejdsmiljø

Vi kan hjælpe på mange niveauer

Du kan læse meget mere om vores Vision Zero-ydelser inden for psykisk arbejdsmiljø via boksene nedenfor.

Human House kan hjælpe din organisation med at identificere jeres nuværende forebyggelsesniveau på området psykisk arbejdsmiljø og vejlede din organisation i de næste skridt hen mod et forbedret psykisk arbejdsmiljø.

Human House tilbyder:

Form
Alle ledelsesniveauer
Arbejdsmiljø-professionelle
Medarbejdere
Kvantitativ kortlægning af det nuværende organisatoriske forebyggelsesniveau inden for psykisk arbejdsmiljø
Elektronisk kortlægning og workshops
Selvevaluering af egen rolle og indsats i at fremme det psykiske arbejdsmiljø
Elektronisk kortlægning og workshops
Proactive leading indicators inden for psykisk arbejdsmiljø
Elektronisk kortlægning og workshops
Roller og ansvar inden for psykisk arbejdsmiljø for hver enkelt Vision Zero 7 gyldne regler
Elektronisk kortlægning og workshops
Model med Vision Zero forebyggelsesniveauer inden for psykisk arbejdsmiljø
 • Det skabende niveau: Psykisk arbejdsmiljø er en integreret del af virksomhedens ledelse med et løbende, dagligt fokus. Der er fokus på at skabe den bedste arbejdsplads til at tiltrække og fastholde ledere og medarbejdere.
 • Det proaktive niveau: Organisationen prioriterer psykisk arbejdsmiljø og fokuserer på at forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer, før de opstår.
 • Det aktive niveau: Psykisk arbejdsmiljø siges at være en prioritet, men der er ikke altid overensstemmelse mellem ord og handlinger i organisationen.
 • Det reaktive niveau: Organisationen har kun fokus på psykisk arbejdsmiljø i tilfælde af for eksempel mange stresshændelser eller konflikter.
 • Det passive niveau: Psykisk arbejdsmiljø er ikke en prioritet i organisationen.

Vision Zero handler om rejsen mod et højere forebyggelsesniveau. Dette gælder også for psykisk arbejdsmiljø. Human House kan hjælpe dig med at definere det nuværende niveau af forebyggelse inden for psykisk arbejdsmiljø i din organisation og guide dig i de næste skridt.

1. TAG LEDERSKAB

Udviser ledere synligt engagement i trivsel?

 • Medarbejderevalueringer af ledere som rollemodeller om trivsel (spørgeskema).
 • Hyppighed af psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen til afdelingsmøder eller i 1 til 1 dialoger?
2. IDENTIFICÉR FARER

"Håndterer og evaluerer vi farer inden for psykisk arbejdsmiljø?

 • Antal risikovurderinger af organisatoriske ændringer.
 • Hyppighed af ledelsens opfølgning på rapporterede trivselshændelser (analyse, forbedringer og feedback til involverede) – fx i teams med mange konflikter eller vedvarende høj arbejdsbelastning.

3. DEFINÉR MÅLSÆTNINGER

"Vurderes trivselsindsatser i forhold til definerede mål?

 • Evaluering af mål sat på udvalgte arbejdspladsvurderingsresultater (spørgeskema).
 • Hyppighed af onboardinginstruktioner i psykisk arbejdsmiljø (f.eks. principper for prioritering af opgaver eller Company Code of Conduct).

4. SKAB ET SIKKERT OG SUNDT SYSTEM

"Er trivsel med på opstartsmøder?

 • Hyppighed af opstartsmøder med psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen (eksempelvis arbejdsbelastning og samarbejde i gruppen).
5. SØRG FOR OPTIMAL SIKKERHED OG SUNDHED I MASKINER, UDSTYR OG ARBEJDSPLADSER

"Indgår trivsel i indkøbsprocesser og design?

 • Hyppighed af trivselshensyn ved investering i nye it-løsninger (eksempelvis krav til kompleksitet og indlæring af nye processer).
6. OPGRADÉR KVALIFIKATIONER

"Indgår trivsel i leder- og medarbejderuddannelser?

 • Antal uddannelsesprogrammer i psykisk arbejdsmiljø (f.eks. stressforebyggelse, retningslinjer for god opførsel, politikker for krænkende adfærd - eller aktuelle emner såsom trivsel i forhold til Covid-19).
7. INVESTÉR I MENNESKER

"Er ledere og medarbejdere anerkendt for god trivselsadfærd?

 • Omfang af videndeling om gode trivselstiltag og vaner.