Design & Drive

Konsulentuddannelse for arbejds- og organisationspsykologer

Design & Drive er en konsulentuddannelse for psykologer eller personer med organisationspsykologisk erfaring, der ønsker at specialisere sig inden for arbejds- og organisationspsykologi og ønsker sig viden og færdigheder inden for dette område.

Hvordan er konsulentuddannelsen Design & Drive bygget op?

Design & Drive er et selvstændigt, afrundet uddannelsesforløb på 18 måneder og dækker hele specialiseringsmodulet. Uddannelsen tager sammenlagt 230 timer: 122 timers grundstammeforløb + 108 timers teorikurser. Uddannelsen er delt op i fire blokke og skifter mellem undervisning, supervision og personlig udvikling.

 • 9 kursusmoduler af 2-3 dages varighed
 • 4 supervisionsdage / 4 personlige udviklingsdage
 • 4,5 timers individuelle samtaler fordelt på 3 sessioner
 • 2 dages praksisarbejde
 • 2 dages formidling

Uddannelsen begynder med, at du som deltager kommer til en individuel samtale. Senere bliver du bedt om at gennemføre Hogan Personality Inventory Test, og på baggrund af test og samtale udarbejder vi en råskitse til en uddannelsesplan.

Både Hogan-testen og uddannelsesplanen vil blive fulgt op gennem samtaler med den underviser, du som deltager har det første interview med, og der vil løbende være tæt sparring til din personlige og professionelle udvikling gennem hele uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, som er en formidlingsopgave, hvor du skal holde et oplæg eller skrive en opgave om et selvvalgt, organisationspsykologisk emne.

Der ansøges om forhåndsgodkendelse af Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn i Dansk Psykolog Forening, og der forventes godkendelse i efteråret 2023.

De fire blokke i Design & Drive

BLOK 1

Organisation, forandringsprocesser og psykologi

Modul 1 (3 dage)

Organisation, forandringsprocesser og psykologi

Modul 2 (2 dage)

Strategi og forandringsparadigmer

Supervision og personlig udvikling (2 dage)
Individuel samtale (1,5 time)
Egen forberedelse

Læsning

BLOK 2

Arbejdsfællesskabet – sammen om opgaveløsningen

Modul 3 (2 dage)

Psykisk arbejdsmiljø – klassisk og moderne

Modul 4 (2 dage)

Mindre grupper, konflikter, krænkelser og sunde teams

Modul 5 (2 dage)

Storgrupper og psykodynamiske processer

Supervision og personlig udvikling (2 dage)
Test og individuel samtale (1,5 time)
Egen forberedelse

Læsning, Hogan-test og udviklingsperspektiv

BLOK 3

Ledelse, lederudvikling og magt – og konsultation hos kunden

Modul 6 (2 dage)

Ledelse, lederrollen og magt

Modul 7 (2 dage)

Lederudvikling, individ og grupper

Modul 8 (2 dage)

Praksisworkshop: Opgave hos kunde

Supervision og personlig udvikling (2 dage)
Egen forberedelse

Læsning

BLOK 4

Roller, karriere, udvikling af den enkelte og formidlingsopgave

Modul 9 (2 dage)

Kend dig selv, bliv dig selv

Modul 10 (2 dage)

Roller, karriere, dig og A&O-feltet

Casepræsentation og formidlingsopgave (2 dage)
Supervision og personlig udvikling (2 dage)
Individuel samtale (1,5 time)
Egen forberedelse

Læsning, casestudie og fremlæggelse, forberedelse af formidlingsopgave og uddannelsesperspektiv

Hvilke forventninger er der til dig som deltager?

For at sikre, at du får det maksimale ud af dit uddannelsesforløb, har vi defineret en række forventninger til dit bidrag som deltager.

Vi forventer, at du:

 • deltager i minimum 90 % af den planlagte undervisning og de planlagte aktiviteter
 • læser 200-300 siders teori pr. blok
 • bidrager med cases fra egen organisation – såvel på modulerne som i supervisionssammenhænge
 • viser vilje til at engagere dig i arbejdet med kursuskollegers cases – på modulerne og i supervisionsgrupper – som aktiv refleksions- og dialogpartner
 • indgår aktivt i anvendelsen af de test, tilgange og metoder, som er en del af såvel det generelle forløb som det personlige udviklingsforløb.
 • er åben for gennem hele forløbet at modtage feedback fra undervisere og kursuskolleger i forhold til din egen rolle, tilgang m.m.
 • løser mindre opgaver mellem modulerne
 • arbejder aktivt med din egen udvikling – bl.a. med afsæt i henholdsvis uddannelsesplanen og den individuelle udviklingsplan
 • gennemfører en praksisworkshop i en organisation i et action learning team
 • skriver en afsluttende synopsis, præsenterer denne og modtager feedback på eksamensdagen af en underviser og en gruppe medkursister.

Hvad dækker Design & Drive af specialistuddannelsens krav?

Design & Drive dækker hele det samlede timekrav i Specialiserings-modulet med i alt 230 timer. Derudover dækker Design & Drive 40 timers gruppesupervision af supervisionsmodulet.

Det fælles teorimodul (90 timer)

Det tværgående modul (60 timer)

Forsknings- og formidlingsmodul (60 timer)

Specialiseringsmodul (230 timer)

122 timer i grundstamme (42 timers teori, 40 timers gruppesupervision og 40 timers personlig udvikling) + 108 timers supplerende teori

Supervision (200 timer)

160 timers individuel supervision og 40 timers gruppesupervision

Hvorfor hedder konsulentuddannelsen Design & Drive?

Uddannelsen hedder Design & Drive, fordi den er bygget op med et overordnet fokus på at kunne designe og drive forløb og processer. Konsulentuddannelsen giver dig en bred vifte af teorier, interventionsformer og metoder, som gør dig i stand til at designe og drive såvel korte som lange processer med enkeltpersoner, teams og store grupper.

Der bliver stillet store krav til dig som leder eller erhvervs- og organisationspsykolog: Du skal have indgående viden om organisationer, strategier, ledelse og teams, du skal være specialist på det psykologiske felt, og du skal samtidig være god til at designe, udføre og evaluere forløb i mange forskellige typer af organisationer og virksomheder. På uddannelsen introducerer vi derfor et bredt spektrum af forskellige tilgange, som er inspireret af både det psykologiske felt, men også andre fagområder. En central del af uddannelsen er nemlig at styrke dig i din varierende viden, teorier og teknikker. Det er dermed feltet, der bestemmer teorierne og ikke omvendt. Afhængigt af hvad feltet kalder på, tager vi udgangspunkt i bl.a. kompleksitetsteorier, psykodynamisk, systemisk, narrativ og eksistentiel tænkning, organisations- og strukturteorier, ledelsesteorier, magtperspektiver og managementtænkning.

Praktiske oplysninger om konsulentuddannelsen Design & Drive

Deltager

Der optages kursister med en uddannelse som cand.psych. eller cand.pæd.psych. Der kan optages enkelte kursister med anden relevant baggrund. Alle kursister deltager i en forsamtale med kursuslederen i august 2023, hvor der lægges en personlig udviklingsplan for uddannelsen, som vi løbende følger op på igennem uddannelsen.

Pris

Uddannelsen koster 117.000 kr. ekskl. moms inkl. forplejning. Beløbet opkræves á fire rater eller samlet på én faktura forud for uddannelsens begyndelse. Der skal endvidere påregnes udgifter til bøger, materialer og overnatning.

Kursussted

Det indledende kursusophold på tre dage afvikles på Sixtus Sinatur Hotel & Konference i Middelfart (overnatning er inkluderet). Der veksles derefter mellem kursusdage i København og Aarhus (overnatning er ikke inkluderet).

På Design & Drive får du bl.a. undervisning af:

Kursusleder Ejnar Bryld
Kursusleder og hovedunderviser

Ejnar Bryld

Erhvervspsykolog, autoriseret cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ejnar har en fortid som HR-konsulent og manager samt chefpsykolog hos Danfoss og har efterfølgende været ansat som managementkonsulent hos Udviklingskonsulenterne/nu UKON. Ejnar har haft selvstændig virksomhed med base i Silkeborg siden 1998.

Underviser Anders Fogh Jensen
Underviser

Anders Fogh Jensen

Dansk filosof, forfatter og foredragsholder. Han er cand. phil. i filosofi fra Odense Universitet, Diplomé d’Etudes Approfondies fra Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne og Ph.D. fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Anders arbejder som selvstændig filosof, han holder foredrag, filosofiske saloner, samtaler og kurser samt skriver bøger, artikler og essays.

Underviser Birgitte Bonnerup
Underviser

Birgitte Bonnerup

Psykolog, organisationskonsulent og terapeut. Hun har siden 2000 været stabsmedlem på institut for gruppeanalyses organisationspsykologiske uddannelse OPU og siden 2002 været ekstern lektor på masteruddannelse i organisationspsykologi på RUC. Birgitte er certificeret som psykoanalytisk psykoterapeut fra IPP og har både korte og længevarende terapiforløb i sin praksis.

Kontakt